سرویس خواب و TV

سرویس خواب آسپندوز

سرویس خواب آسپندوز

سرویس خواب آسپندوز سرویس خواب آسپندوز محصول زیبا و کالکشن کامل مجموعه باتیس می باشد. این محصول مجموعه کامل شامل مبل ،میز نهارخوری ،صندلی،جلو مبلی و عسلی ،سرویس خواب ،کنسول و میزtvمی باشد.       گروه صنعتی مبلمان باتیس (گونش پیشرو صنعت) صنعت چوب که با قدمت تاریخ بشر از انسان بدوی با انسان […]

میز TV آسپندوز

میز TV آسپندوز

میز TV آسپندوز میز TV آسپندوز یکی دیگر از تولیدات گروه صنعتی مبلمان باتیس می باشد.        گروه صنعتی مبلمان باتیس (گونش پیشرو صنعت) صنعت چوب که با قدمت تاریخ بشر از انسان بدوی با انسان مدرن همگام با قافله تمدن بشری طی طریق کرد.امروز با گذشت هزاران سال پررنگ تر از ازگذشته […]

میز TV انزو

میز TV انزو

میز TV انزو میز TV انزو یکی دیگر از تولیدات گروه صنعتی مبلمان باتیس می باشد.       گروه صنعتی مبلمان باتیس (گونش پیشرو صنعت) صنعت چوب که با قدمت تاریخ بشر از انسان بدوی با انسان مدرن همگام با قافله تمدن بشری طی طریق کرد.امروز با گذشت هزاران سال پررنگ تر از ازگذشته […]

میز TV گونش

میز TV گونش

میز TV گونش میز TV گونش یکی دیگر از تولیدات گروه صنعتی مبلمان باتیس می باشد.         گروه صنعتی مبلمان باتیس (گونش پیشرو صنعت) صنعت چوب که با قدمت تاریخ بشر از انسان بدوی با انسان مدرن همگام با قافله تمدن بشری طی طریق کرد.امروز با گذشت هزاران سال پررنگ تر از […]

میز TV مارسلو

میز TV مارسلو

میز TV مارسلو میز TV مارسلو یکی دیگر از تولیدات گروه صنعتی مبلمان باتیس می باشد.       گروه صنعتی مبلمان باتیس (گونش پیشرو صنعت) صنعت چوب که با قدمت تاریخ بشر از انسان بدوی با انسان مدرن همگام با قافله تمدن بشری طی طریق کرد.امروز با گذشت هزاران سال پررنگ تر از ازگذشته […]